تا بیکران ...

چقدر آن هنگام که لبریز نیاز می شوم 

بالــهای پیـکرم شوق بی کـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران دارند...!!

/ 0 نظر / 15 بازدید