دره...درد

 

آه ... پولک های یخ زده ی روح / در کنج یک وسعت عمیق / و سرانجامی که هیچ نبضی ندارد / موسیقی نحیفی از سرما / و تو ...

 و تو ... لِی لِی گام های ذهن من در خاک اندوه...

و من بخار یک بازدمِ بی رمق...

/ 1 نظر / 19 بازدید
سپیده

و سرانجامی که هیچ نبضی ندارد و سرانجامی که هیچ نبضی ندارد و سرانجامی که هیچ نبضی ندارد عالی بود ...[گل]